Reklama w pasie drogowym — wymagania i niezbędne zgody

publikacja

Szczegóły publikacji:

23 grudnia, 2021 /
12 minut /
Jakub
umieszczenie reklamy przy drodze - przepisy i wymagania

Reklama w pasie drogowym — wymagania i niezbędne zgody

Reklamy w pasie drogowym, na budynkach prywatnych i obiektach użyteczności publicznej, a także te publikowane za pośrednictwem mediów tradycyjnych, nowych mediów czy mediów konwergentnych to narzędzia, które pozwalają nam w prosty sposób dotrzeć do potencjalnych klientów, wypromować swój produkt lub firmę. Mimo dużej konkurencji w środkach przekazu, jaka panuje na rynku, banery reklamowe i billboardy są ciągle atrakcyjną metodą przekazu informacji. Taki rodzaj reklamy jest trwały i stosunkowo tani, a dodatkowo doskonale potrafi dotrzeć do konsumenta, dlatego ciągle jest popularny.

Warto wiedzieć, że panujące przepisy prawa nie pozwalają nam montować reklam m.in. w pasie drogowym bez odpowiedniego zezwolenia, a zarządca drogi za niestosowanie się do obowiązujących ustaw może wymierzyć dotkliwą karę finansową. Jakie pozwolenia i wymagania musimy spełnić, aby nasza reklama mogła zostać umieszczona w pasie drogowym? Sprawdź koniecznie!

Umieszczenie reklamy w pasie drogowym — gdzie zgłosić?

Umieszczenie reklamy w pasie drogowym wymaga uzyskania zezwolenia zarządcy drogi. Pamiętajmy, że w skład pasa drogowego wchodzi również chodnik, a nierzadko także teren poza nim. Tak więc pozwolenie musimy uzyskać nie tylko wówczas, gdy dochodzi do zajęcia pasa drogowego w obrębie pobocza, ale także wtedy, gdy nasza reklama będzie umieszczona na chodniku czy budynku, który wystaje nad chodnik.

Rozważając umieszczenie reklamy w pasie drogowym, musimy mieć na uwadze to, żeby nie wysyłała ona lub nie odbijała światła w sposób powodujący oślepienie lub wprowadzenie w błąd uczestników ruchu. Musimy również zadbać o to, aby nie zasłaniała ona znaków drogowych.

Warto tutaj nadmienić, że umieszczanie reklamy w pasie drogowym poza obszarami zabudowanymi (za wyjątkiem parkingów) jest zabronione.

Zezwolenie zarządcy drogi na lokalizacje reklamy w pasie dla dróg publicznych o charakterze krajowym wydaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, na jezdniach wojewódzkich z kolei zarząd dróg wojewódzkich, natomiast powiatowe drogi podlegają pod zarząd powiatu lub też zarząd dróg powiatowych.

Aby uzyskać zezwolenie zarządcy drogi gminnej, należy skierować prośbę do urzędu miasta lub gminy, zgodę możemy uzyskać także za pośrednictwem zarządu dróg miejskich lub gminnych. Jeżeli lokalizacją reklamy jest obszar należący do miasta na prawach powiatu, zarządca drogi to prezydent miasta lub odpowiadający mu organ (z wyjątkiem autostrad oraz dróg ekspresowych).

Wnioski najczęściej muszą zawierać takie dokumenty jak:

  • plan sytuacyjny w skali zazwyczaj 1:1000 (z zaznaczeniem lokalizacji reklamy i jej wielkości), 
  • projekt reklamy (zawierający odpowiednią jej wizualizację, opis materiałów konstrukcyjnych i metodę montażu), 
  • potwierdzenie wniesienia odpowiednich opłat, 
  • pisemne uzasadnienie wniosku w zakresie wskazania okoliczności faktycznych i przedstawienia dowodów na temat słuszności zajęcia wnioskowanego terenu (zobowiązuje nas to do przedstawienia stosownych dowodów, sugerujących, że jest to tzw. szczególny przypadek). 

Odpowiednie dokumenty możemy składać zarówno osobiście jak i za pośrednictwem poczty.

dokumenty

Wydanie wniosku lub odmowa zezwolenia następuje w formie decyzji administracyjnej. Jeżeli posiadamy już pozytywnie rozpatrzony wniosek na temat decyzji lokalizacyjnej, musimy złożyć kolejny wniosek, tym razem o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie reklamy.

Jeżeli uzyskamy wszystkie potrzebne zgody, przystępujemy do montażu reklamy i tablic reklamowych w określonym miejscu.

Nie zawsze jednak wystarczy tylko kontakt z zarządcą drogi, czasami wymagane jest także dopełnienie odpowiednich formalności związanych z uzyskaniem zgód z tytułu prawa budowlanego (zgłoszenie budowy lub prowadzenia robót). Jeżeli nasza reklama będzie umieszczona na zabytkach, jesteśmy dodatkowo zobowiązani do uzyskania pozwolenia od konserwatora zabytków.

W przypadku braku informacji na interesujący nas temat lub gdy chcemy pozyskać informacje dodatkowe w zakresie umieszczania reklam w przestrzeni publicznej, warto zajrzeć także do kilku ustaw, które zawierają wszystkie potrzebne zagadnienia, a są to:

  • Ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
  • Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
  • Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
  • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
  • Ustawa z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi o ochronie krajobrazu.

Co ciekawe, często sporną kwestią jest umieszczanie reklam na budynkach z wieloma właścicielami (wspólnota), a wszystko to ze względu na rozbieżności w orzecznictwie sądowym.

Zajęcie pasa drogowego — ustawa krajobrazowa

Zanim złożymy do odpowiedniego organu wskazane wyżej dokumenty i dojdzie do wydania decyzji administracyjnej, sprawdźmy, czy zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie reklamy jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i ustawą krajobrazową (Ustawa z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw […]).

Ustawa krajobrazowa przyczynia się do zachowania odpowiedniego ładu oraz estetyki na danym terenie i zapobiega dowolnemu umieszczaniu reklam nie tylko przy drogach publicznych, ale w całej przestrzeni, którą obejmuje ustawa. Odnosi się głównie do instalacji urządzeń reklamowych (m.in. billboardów i szyldów), które w nadmiarze zaburzają nie tylko atrakcyjność krajobrazu, ale również mogą zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Uchwała krajobrazowa ma duży wpływ na ewentualne wydanie zezwolenia na montaż reklamy i określa warunki umieszczania reklamy zewnętrznej w otoczeniu. Co więcej, każda Rada Gminy jest zobowiązana do ustalenia warunków, na jakich tablice i inne urządzenia reklamowe mogą być montowane.

Cena reklam w pasie drogowym (stawki, opłaty)

Wysokość dziennych stawek opłat za zajęcie pasa drogowego ustala dany samorząd, dlatego w zależności od miasta, stawki mogą się różnić. Zawsze więc należy sprawdzać, kto jest zarządcą i jaka wysokość opłaty obowiązuje na interesującym nas terenie. Na drogach krajowych wysokość opłaty jest określana przez rozporządzenie Ministra Infrastruktury.

Opłata ta składa się z dwóch części: zmiennej i stałej. Pierwsza z nich zależy od pola powierzchni tablicy reklamowej, druga natomiast jest zryczałtowana i nie zależy od wymiarów reklamy.

Co ważne, stawka części zmiennej nie może przekroczyć 0,20 zł/ dzień od jednego metra kwadratowego pola powierzchni tablicy reklamowej lub innego urządzenia reklamowego. Opłata stała wynosić może natomiast maksymalnie 2,50 zł/dzień.

Wysokość opłat za zajęcie pasa drogowego określono jako iloczyn powierzchni reklamowej, obowiązującej stawki za zajęcie metra kwadratowego powierzchni i okres czasu, w jakim zajmowany jest pas drogowy (liczby dni zajmowania pasa).

Jeżeli nasz wniosek o wydanie zezwolenia został odrzucony, a my mimo to podejmiemy się umieszczenia reklamy na danym obszarze (lub nie wystosujemy odpowiedniej prośby) możemy narazić się na bardzo dotkliwą karę pieniężną.

Reklama LED

W przestrzeni publicznej zauważyć można różne rodzaje, formy i nośniki reklamy zewnętrznej. Wyróżnić możemy zarówno reklamę mobilną, reklamę typu citylight, billboard jak i inne rodzaje reklam wielkoformatowych. Ciekawą formą prezentacji swoich usług jest także reklama LED, jednak w przypadku montażu takiej formy promocji, istnieją dodatkowe ograniczenia. Ten rodzaj reklam świetlnych nie może być w polu widzenia użytkowników drogi, która cechuje się dużym odsetkiem wypadków. Zlokalizowanie reklamy tego typu nie powinno także wchodzić w kolizję ze znakami ruchu drogowego. Podmioty uprawnione do wydania decyzji muszą wziąć pod uwagę także natężenie ruchu w danym miejscu, geometrię jezdni czy wysokość reklamy.

Podziel się tym materiałem: