Opłata Reklamowa – Czym Jest i Kogo Dotyczy?

publikacja

Szczegóły publikacji:

26 maja, 2022 /
7 minut /
Jakub
Tematy: BANERREKLAMA
reklama przy drodze

Opłata reklamowa – co to jest i kogo dotyczy?

Reklama zewnętrzna na stałe wpisała się w krajobraz polskich miast i wsi. To jedna z najstarszych, a zarazem najskuteczniejszych metod promocji marki, produktów bądź usług. Warunki i zasady sytuowania tablic reklamowych reguluje między innymi ustawa krajobrazowa. Zgodnie z tym aktem prawnym, Rada Gminy ma możliwość wprowadzenia tzw. opłaty reklamowej. Przy czym opłata ta może być pobierana tylko i wyłącznie na obszarach, dla których określone zostały zasady lokalizacji małej architektury. Czym dokładnie jest opłata reklamowa? Kogo dotyczy? Na te i wiele innych pytań odpowiemy w poniższym poradniku!

Czym jest opłata reklamowa?

Opłata reklamowa, to innymi słowy, dodatkowa danina pobierana przez Samorząd Gminny. Podstawą prawną do jej uchwalenia jest ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Możliwość pobierania opłaty reklamowej wprowadza także ustawa krajobrazowa, która obowiązuje od 17 sierpnia 2015 roku. Należy nadmienić, iż opłata reklamowa obowiązuje tylko na obszarach, dla których nakreślono zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych i ogrodzeń.

Opłata reklamowa ma na celu zapobieganie bezprawnemu umieszczaniu reklam w przestrzeni publicznej. Jednocześnie przyczynia się do poprawy estetyki polskich miast, miasteczek i wsi. Dzięki wprowadzeniu opłaty reklamowej zmniejsza się ilość nośników reklamowych, co ma pozytywny wpływ na środowisko. Trzeba również dodać, że gmina, nawet jeśli spełnia wszystkie kryteria, nie ma przymusu wprowadzania opłaty reklamowej – jest to opcjonalne, niemniej jednak warto rozważyć tę kwestię, szczególnie jeśli w grę wchodzi ochrona krajobrazu.

Kogo dotyczy opłata reklamowa?

Obowiązek uiszczenia opłaty reklamowej spoczywa na:

  • właścicielach nieruchomości lub obiektów budowlanych (z wyłączeniem nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste),
  • posiadaczach samoistnych obiektów budowlanych bądź nieruchomości,
  • użytkownikach wieczystych nieruchomości gruntowych,
  • posiadaczach nieruchomości lub ich części oraz posiadaczach budynków, lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa, czy też jednostki samorządu terytorialnego, potwierdzonych umową z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub wynikającej z innego tytułu prawnego.

W przypadku, gdy dana osoba nie posiada tytułu prawnego, a na nieruchomości bądź obiekcie budowlanym widnieje tablica, bądź inne urządzenie reklamowe, jest zobowiązana do uiszczania opłaty reklamowej, bez względu na to, czy w danej chwili odbywa się ekspozycja reklamy.

Istnieje jeszcze jedna, bardzo ważna kwestia, a mianowicie współwłasność. W sytuacji, gdy określona nieruchomość lub budynek jest w posiadaniu dwóch, lub więcej osób, opłata reklamowa ciąży na każdym ze współwłaścicieli.

reklama w przestrzeni publicznej

Kto jest zwolniony z opłaty reklamowej?

Warto wiedzieć, że mimo wprowadzenia opłaty reklamowej przez Radę Gminy, nie wszyscy będą jej podlegać. Opłata reklamowa nie może być pobierana w sytuacji, gdy tablica, czy też urządzenie promocyjne jest niewidoczne z przestrzeni dostępnych publicznie. Należności nie opłaca się także w przypadku, gdy reklama stanowi szyld zgodny z zasadami i warunkami sytuowania tablic reklamowych i urządzeń, ogrodzeń i obiektów małej architektury.

Zwolnione z opłaty reklamowej są również szyldy przeznaczone do upowszechniania różnych informacji, a także te upamiętniające ważne osoby, instytucje oraz wydarzenia. Opłata reklamowa nie dotyczy tablic o charakterze religijnym, mających związek z działalnością Kościoła oraz nawiązujących do wyznań. Należy dodać, że w przypadku, gdy niewielki szyld reklamowy umieszczony jest na prywatnej posesji, gdzie prowadzone jest własne przedsiębiorstwo, właściciel nie jest zobowiązany do uiszczania opłaty reklamowej.

Opłata reklamowa – ile wynosi stawka?

Opłata reklamowa składa się z dwóch części – stałej i zmiennej. Ta pierwsza występuje w wysokości zryczałtowanej i w bieżącym roku wynosi 2,70 dziennie (nie może jej przekroczyć). Kwota ta jest niezależna od pola powierzchni tablicy reklamowej bądź innego urządzenia, będącego narzędziem promocji marki. Natomiast opłata zmienna, w przeciwieństwie do stałej, zależy od gabarytów reklamy. Jeśli z pewnych przyczyn nie można określić powierzchni reklamy, wówczas wysokość stawki zmiennej jest taka, jak pole powierzchni prostopadłościanu opisanego w urządzenie reklamowe. W 2021 roku część zmienna nie może być wyższa niż 0,24 zł od 1 metra kwadratowego. Trzeba mieć na uwadze, że opłata reklamowa może się różnić w zależności od lokalizację, wielkość oraz rodzaj nośnika reklamowego. W doborze odpowiednich parametrów pomoże nam wyspecjalizowany producent reklamy.

Należy dodać, że dodatkowej opłacie podlega reklama w pasie drogowym (nie więcej niż 10 zł na dzień). Ponadto potrzebna jest zgoda zarządcy drogi. W przeciwnym razie może on wymierzyć karę grzywny w wysokości dziesięciokrotności opłaty reklamowej.

Podsumowanie

Opłata reklamowa to jedna z dodatkowych danin, która może, lecz nie musi być nałożona przez Radę Gminy. Poparta jest ustawą o podatkach i opłatach lokalnych z 1991 roku, oraz ustawą krajobrazową, która weszła w życie w 2015 roku. Opłata reklamowa dąży do zapewnienia ładu i harmonii w przestrzeni publicznej, a tym samym zmniejszenia ilości reklam zewnętrznych. Obowiązek regulowania opłaty reklamowej ciąży na właścicielach, współwłaścicielach oraz użytkownikach nieruchomości i obiektów budowlanych. Istnieje kilka przypadków, w których są oni zwolnieni z tejże opłaty. Na wysokość stawki opłaty reklamowej składa się kilka czynników – m.in: pole powierzchni, rodzaj narzędzia promocyjnego, jak również lokalizacja.

Podziel się tym materiałem: