Bilbord na Działce – Czy Pozwolenie Jest Konieczne?

publikacja

Szczegóły publikacji:

13 sierpnia, 2022 /
5 minut /
DanielD
Tematy: REKLAMAPRAWO
montaż bilbordu

Czy aby postawić billboard musisz mieć pozwolenie

Postawienie billboardu na własnej działce pozwoli na czerpanie zysków z działki, której nie planujemy w najbliższym czasie zagospodarować. Możemy wynajmować grunt pod nośnik reklamowy, lub samodzielnie w taki zainwestować.

Ustawa „Prawo Budowlane” określa, iż do wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym niewymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego pod pojęciem budowli, należy rozumieć obiekty budowlane niebędące budynkiem lub obiektem małej architektury, między innymi takie jak: lotnisko, droga, linie kolejowe, most, wiadukt, wolno stojące maszty antenowe, sieci techniczne czy właśnie wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe.

Z definicji w ustawie o drogach publicznych wynika, że reklama to umieszczona w polu widzenia użytkowników drogi tablica reklamowa, urządzenie reklamowe lub też nośnik informacji wizualnej (wraz z zamocowaniem i elementami konstrukcyjnymi) niebędący znakiem drogowy, znakiem informującym o ochronie zabytków, czy znakiem informującym o obiektach użyteczności publicznej ustawionym przez gminę.

Jak zatem odróżnić rodzaje urządzeń reklamowych?

Tablice reklamowe dzielimy na dwa rodzaje: małe tablice oraz nośniki reklamowe, instalowanie, których nie wymaga fundamentów, gdyż są stosunkowo lekkie – wystarczy dokonanie zgłoszenia właściwemu organowi, oraz urządzenia wolnostojące trwale związane z gruntem.

Reklama stojąca na niepublicznym terenie i będąca obiektem małej architektury jest wyjątkiem niewymagającym ani pozwolenia, ani składania wniosku.

Czy billboard jest obiektem małej architektury?

Bilbordy reklamowe trwale związane z gruntem stawia się przy często uczęszczanych trasach i drogach szybkiego ruchu. Trwałego związania dokonuje się poprzez osadzanie tablicy na betonowej konstrukcji wmurowanej w ziemię, albo wbicie w grunt na metalowych słupach.

Według przepisów prawnych są to budowle, czyli obiekty budowlane wolnostojące, którego nie można uznać za obiekty małej architektury lub budynki. O tym, czy nośnik jest trwale związany z gruntem świadczy nie tylko technologia wykonania fundamentu, ale także mobilność,  wielkość, przeznaczenie i względy bezpieczeństwa.

Postawienie wolno stojącego i trwale związanego z gruntem urządzenia reklamowego wymaga projektu oraz pozwolenia na budowę.

Trwałe związanie z podłożem oznacza zapewnieniem mu fundamentów, dzięki którym obiekt zyska stabilność . Trwale związanych z gruntem billboardów nawet wichura nie zniszczy ani przesunie.

Komu zgłosić zamiar postawienia tablicy reklamowej?

Jeżeli chcemy postawić nośnik reklamowy na terenie miasta, należy to zgłosić do Urzędu Miejskiego, do wydziału architektury i urbanistyki. Jeśli natomiast interesuje nas lokalizacja poza miastem, składamy wniosek lub zgłoszenie w Starostwie Powiatowym.

W przypadku gdy chcemy umiejscowić reklamę przy drodze publicznej, należy złożyć wniosek o uzgodnienie lokalizacji bilbordu do właściwego zarządcy drogi. Nawet postawienie reklamy, która jest trwale związana z gruntem, na własnej działce, wymaga to zgłoszenia do odpowiedniego organu.

Należy pamiętać, by jeszcze przed rozpoczęciem prac złożyć wniosek do odpowiedniego urzędu. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia, a także dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz w zależności od potrzeb odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

W przypadku gdy już zgłosiliśmy chęć postawienie nośnika reklamowego, ale konstrukcja może zagrażać bezpieczeństwu lub wywołać pogorszenie stanu środowiska albo zabytków, starosta ma prawo nałożyć na inwestora obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę.

Instalacja tablic reklamowych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Jednak, jeżeli chcemy postawić urządzenie reklamowe na obiektach jedynie objętych ochroną konserwatorską na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, to taka instalacja nie wymaga pozwolenia od konserwatora.

Zanim postawimy tablicę reklamową, warto sprawdzić przepisy prawa miejskiego, gdyż mogą one wprowadzać ograniczenia co do koloru i wielkości reklamy.

Stawianie nośnika reklamowego można rozpocząć, jeżeli właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia. Na prace mamy 3 lata od terminu określonego w zgłoszeniu.

Instalacja reklamy

Obecnie nie ma sprecyzowanej minimalnej odległości, w jakiej można stawiać banery od granicy działki sąsiedniej. 

Jednak przepisy o drogach publicznych określają minimalne odległości obiektów budowlanych (czyli również reklamy) od zewnętrznej krawędzi jezdni. Odległość uzależniona jest od szerokości jezdni i terenu zabudowanego – przy drogach krajowych, w terenie zabudowanym musi to być minimum 25 m, a w niezabudowanym 10 m.

W rozumieniu ustawy o ruchu drogowym reklamy świetlne i podświetlane, które chcemy postawić na terenie niezabudowanym, wymagają uzyskania pozwolenia.

Reklama na budynku

Baner reklamowy można także wywiesić na fasadach wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Jednak należy dopilnować, aby nośnik nie ograniczał dziennego oświetlenia mieszkań. Idealnie sprawdzą się na ścianach bez okien, na oknach lokali użytkowych czy podczas remontu elewacji budynku.

Samowola budowlana

Zgodnie z Ustawą o Prawie Budowlanym postawienie budowli bez wymaganego pozwolenia skutkuje rozbiórką konstrukcji, nałożeniem grzywny na inwestora, a nawet ograniczeniem lub karą pozbawienia wolności do lat dwóch.

Podziel się tym materiałem: