Regulamin

Ważne informacje dla kontrahentów dokonujących zamówień online

WARUNKI ZAMÓWIEŃ – DOSTAW I PŁATNOŚCI

 

Poniższe warunki dostawy i płatności dotyczą kontrahentów, z którymi nie zawarto odrębnych szczegółowych umów i zastępują wszystkie inne słowne lub pisemnie wyrażone warunki dostaw, płatności, gwarancji i odpowiedzialności przez SigmaDruk.pl markę Sigma Grupa Mediowa sp. z o. o. zwanej dalej SigmaDruk.

 

§1 WARUNKI DOSTAW, UMÓW I PŁATNOŚCI

 

 1. Zamówienia na jakiekolwiek produkty, towary lub usługi obowiązują wyłącznie po pisemnym potwierdzeniu ich przyjęcia do realizacji. Słowne ustalenia lub zapewnienia naszych pracowników co do warunków i zasad przyjęcia zlecenia do realizacji, są ważne tylko i wyłącznie po pisemnym przesłaniu zamówienia i pisemnej odpowiedzi z naszej strony dot. przyjęcia zlecenia do realizacji. Zamówienie powinno zostać złożone wraz z niebudzącym wątpliwości opisem przedmiotu zamówienia i konkretnymi wytycznymi dot. danej realizacji.
 2. W przypadku nowych Kontrahentów bez historii współpracy, obowiązuje przedpłata w wysokości 100% wartości na indywidualne zamówienia. Przedpłata dokonywana jest na podstawie faktury vat proforma. Wpłata na konto lub z wykorzystaniem szybkich płatności TPay (przelew bankowy, BLIK, Karty płatnicze, SMS Premium) jest równoznaczna z rozpoczęciem realizacji zlecenia.
 3. Płatności są obsługiwane przez spółkę Krajowy Integrator Płatności S.A z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, kod pocztowy: 61-808, KRS: 0000412357 działającą pod marką Tpay.com lub bezpośrednio przelewem tradycyjnym na wskazany w wiadomości rachunek bankowy.
 4. Klient może dokonać płatności za zakupione Produkty i/lub Usługi w następujący sposób:
  • przelewem poprzez elektroniczny system tpay.com
  • przelew bankowy
  • BLIK
  • Karty płatnicze
  • SMS Premium
 5. Odroczone terminy płatności są stosowane dla stałych i rzetelnych Kontrahentów z pozytywną historią rozliczeń oraz wcześniejszą weryfikacją firmy.
 6. Gdy w przypadku konieczności podpisania odrębnej umowy, stwierdzone zostaną fakty podważające wiarygodność finansową Zleceniodawcy, Sigma Grupa Mediowa sp. z o. o. ma prawo żądać przedpłaty lub odpowiednich zabezpieczeń – a w razie odmowy odstąpić od umowy i realizacji zlecenia.

 

§2 PROJEKTY, FORMATY PLIKÓW, WZORY I ICH KOSZTY

 

 1. Projekty, próbki, wzory, wydruki próbne i inne podobne prace wstępne przygotowujące zlecenie do realizacji, jeśli powstaną z konieczności ich przygotowania przed realizacją zlecenia finalnego, stanowią dodatkowy koszt – będą tym samym wliczane do rachunku Zleceniodawcy nawet w przypadku gdy zlecenie nie wejdzie do realizacji.
 2. Standardowe ceny podawane w cennikach drukarni dotyczące prac projektowych, obejmują wykonanie zleconych prac i przekazanie ich klientowi w postaci plików zamkniętych (JPG, PDF, TIFF, PNG itp). Nie obejmują one przekazania plików źródłowych – otwartych. W przypadku chęci otrzymania kompletnej dokumentacji graficznej wraz z plikami źródłowymi – cena ich przekazania jest ustalana w odrębnej wycenie. Pliki źródłowe pozostają własnością Sigma Grupa Mediowa sp. z o. o.
 3. Formaty plików
  Pobrane przez Zleceniobiorcę materiały i płyty CD służące do wytworzenia zamówionych towarów pozostają własnością Zleceniobiorcy i nie będą zwracane ani udostępniane osobom trzecim. Projekty podlegają ochronie prawnej w myśl ustawy o Prawie Autorskim.
 4. Pliki i prace związane z wykonaniem zlecenia, drukarnia przechowuje przez okres jednego miesiąca. Później następuje ich zniszczenie, o czym nie mamy obowiązku powiadamiania zleceniodawcy.
 5. Po wydrukowaniu zamówionego zlecenia, drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za prace nieodebrane w terminie 14 dni.
 6. Druk projektu, przebiega w oparciu o dane dostarczone przez Zleceniodawcę.
 7. Drukarnia nie jest zobligowana do oceny ich prawidłowości. W przypadku potrzeby wykonania próbnych wydruków, kosztami ich realizacji może być obciążony zleceniodawca.
 8. Zleceniodawca zobowiązuje się wyłączyć Sigma Grupa Mediowa sp. z o. o., z wszelkich ewentualnych spraw związanych z roszczeniem osób trzecich do odszkodowania za naruszenie ich praw w tym: praw majątkowych, praw autorskich i innych pośrednich a nie wymienionych oraz wyłączyć nas od odpowiedzialności za treści zawarte w drukowanych pracach. Wszelką odpowiedzialność za treści będące przedmiotem druku ponosi Zleceniodawca.
 9. Jeżeli wykorzystanie powierzonych przez Zleceniodawcę do realizacji zamówienia materiałów wywoła roszczenia odszkodowawcze osób trzecich – zleceniodawca zobowiązuje się wyłączyć Sigma Grupa Mediowa sp. z o. o. ze spraw o odszkodowanie z tymi osobami.
 10. Jeżeli Zleceniodawca zalega z zapłatą poprzedniego zlecenia lub z zapłatą uzgodnionej zaliczki drukarnia może wstrzymać lub przerwać realizację zlecenia lub odmówić wydania towaru
 11. Jeżeli zlecający druk – nie dostarczy wydruku próbnego z danego pliku drukarnia nie bierze żadnej odpowiedzialności za oczekiwane przez zlecającego odwzorowania kolorów w drukowanej pracy.
 12. Ustalona cennikiem cena netto nie obejmuje kosztu przesyłki i podatku VAT.
 13. W przypadku opóźnień płatności naliczamy ustawowe odsetki.
 14. Jeżeli Zleceniodawca zalega z zapłatą poprzedniego zlecenia albo z zapłatą uzgodnionej zaliczki możemy wstrzymać lub przerwać realizację zlecenia lub odmówić wydania towaru

 

§3 PROJEKTY / WIZUALIZACJE – ZASADY WSPÓŁPRACY

 

Do realizacji zamówienia niezbędne są materiały źródłowe Klienta (najczęściej są to):

 

 1. Logo w wersji wektorowej – to znaczy możliwej do skalowania (np. .cdr, .pdf, .eps, .ai) b) Zdjęcia, grafiki, skany c) Treść oferty – w tym slogany, hasła reklamowe, dane firmy – wszystko co ma zawierać projekt. W przypadku braku składowych elementów projektu będziemy prosić o dostarczenie przygotowanych materiałów.
 2. Termin wykonania usługi prac projektowych każdorazowo określany jest indywidualnie. W przypadku standardowego trybu po złożonym drogą mailową zamówieniu. Klient otrzymuje projekt w terminie 3-7 dni roboczych, chyba że ustalenia indywidualne stanowią inaczej. Termin otrzymania projektu liczony jest od momentu dostarczenia kompletu materiałów niezbędnych do rozpoczęcia prac projektowych (komplet tekstów i grafik).
 3. Zamówienia na usługi, w tym prace projektowe – składane są e-mailowo na jeden z adresów firmowych. Ilość obsługiwanych zamówień i zapytań ofertowych powoduje, że korespondencja mailowa pozostaje jedyną możliwą drogą do złożenia formalnego zamówienia widocznego w naszym systemie.
  Zamówienie w formie pisemnej powinno jasno określać przedmiot zamówienia, wraz czytelnym opisem projektu, jeśli ten nie wynika jasno z ciągłości korespondencji.
 4. Prosimy dostarczać teksty w formie elektronicznej, możliwej do kopiowania i edycji (w dowolnym edytorze tekstów Word, Google Docs). Zdjęcia, skany, grafiki powinny być wybrane, uporządkowane, opisane w logiczny i spójny sposób.
 5. Wycena wstępna projektu obejmuje 2 poprawki projektowe. Dodatkowe prace, poprawki, zmiany i modyfikacje wpływają na wycenę ostateczną, o czym każdorazowo informujemy.
 6. Lista poprawek powinna być czytelna i spójna oraz przesłana w całości e-mailem lub dostarczona do siedziby firmy. Jeżeli Klient redaguje poprawki w sposób utrudniający wykonawcy ich wprowadzenie (są nieczytelne, nieuporządkowane, przesyłane w częściach lub kolejne poprawki są sprzeczne z poprzednio zleconymi, to naliczane są dopłaty zgodnie z dodatkowym nakładem pracy).
 7. Standardowa wycena projektu nie obejmuje usług takich jak: skanowanie, przepisywanie tekstów z wersji papierowej, wykonywanie zdjęć produktowych, wykonywanie fotomontaży, zaawansowana obróbka cyfrowa zdjęć i obrazów, selekcjonowanie zdjęć lub materiałów, rysowanie wszelkich bardziej złożonych form wektorowych, wektoryzacja logo, rysowanie mapek dojazdowych.

 

§4 WARUNKI REKLAMACJI TOWARU LUB USŁUGI

 1. Zleceniodawca niezwłocznie po otrzymaniu towaru sprawdza otrzymany towar, co do ilości, usterek / braków, cech / jakości i zagwarantowanych właściwości.
 2. Oczywiste braki należy reklamować u nas w ciągu jednego tygodnia, poprzez pisemne zawiadomienie – również email.
 3. Zleceniodawca obowiązek udostępnienia reklamowanego towaru naszemu przedstawicielowi celem potwierdzenia wady.
 4. W przypadku uznanych reklamacji możemy obniżyć cenę lub dostarczyć towar wolny od wad. W przypadku otrzymania przesyłki uszkodzonej
 5. Zamawiający ma obowiązek sporządzenia protokołu szkodowego – podpisanego przez przewoźnika w momencie odbioru przesyłki.
 6. Brak protokołu pozbawia Zleceniodawcę skutecznego dochodzenia odszkodowania.
 7. Gwarancja niezmienności i trwałości koloru
  – standardowo udzielamy 12 miesięcznej gwarancji na wydruki solwentowe w wersji twardej oraz precyzyjnej bez laminacji ochronnej.
 8. Po zalaminowaniu ochronnym, okres gwarancyjny zostaje wydłużony do 24 miesięcy.
 9. Gwarancje na trwałość wyklejanych reklam i aplikacji zewnętrznych:
  – udzielamy 12 miesięcznej gwarancji na trwałość klejonej grafiki.
 10. Nie dotyczy folii One Way Vision oraz grafik eksploatowanych w ekstremalnych warunkach.
 11. Gwarancja na konstrukcje reklamowe oraz montaże – udzielamy 12 miesięcznej gwarancji na elementy konstrukcyjne wraz z montażem.
 12. Grafiki reklamowe drukowane na plandekach samochodowych – udzielamy 12 miesięcznej gwarancji na trwałość kolorystyki oraz aplikację drukowaną.
 13. Nie dotyczy uszkodzeń mechanicznych.
 14. Za miejsce wykonania dostaw i płatności uznaje się siedzibę Zleceniobiorcy.
 15. Wszystkie podane wartości w cennikach – są wartościami netto do których należy doliczyć aktualną stawkę podatku VAT

 

Wyłącznym sądem właściwym dla wszystkich sporów powstałych między stronami jest Sąd właściwy dla Sigma Grupa Mediowa sp. z o. o.